Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Vildsund Havn

Vest Vildsund
Vedtægter

For

Vildsund Havn A.m.b.a.

 

 

§ 1

 

Vildsund Havn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Thisted Kommune.

Vildsund Havns formål er at vedligeholde og drive en havn med tilhørende faciliteter på det af

selskabet ejede område syd for Vildsund Broen.

 

§ 2

 

Som medlem at Vildsund Havn kan optages private samt kommuner, virksomheder,

sammenslutninger m.v. såfremt de pågældende institutioner herved ønsker at sikre beboerne,

ansatte, eller andre ret til bådplads i havnen.

 

§ 3

 

Den til realisation af Vildsund Havns formål nødvendige kapital tilvejebringes primært ved

selskabets medlemmers betaling af indskud, om nødvendigt sekundært ved selskabets optagelse af

lån hos realkreditinstitution, bank, sparekasse eller hvor selskabets bestyrelse måtte anse dette

for formålstjenligt. Indskuddets størrelse samt indbetalings tiden for dette fastsættes af

generalforsamlingen.

 

§ 4

 

Andelshaverne hæfter alene med det indskudte beløb for selskabets gæld, og kan ikke pådrage sig

nogen yderligere gældsforpligtelse, hverken overfor selskabet eller overfor dettes kreditorer.

 

§ 5

 

Vildsund Havns øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse til generalforsamlingen sker

ved brev eller mail til hver enkelt andelshaver mindst 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden for generalforsamlingen skal være følgende:

 

1.                   Valg af dirigent

2.                   Formandens beretning

3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.                   Valg af formand og / eller valg af bestyrelsesmedlemmer og / eller suppleanter og/eller revisor.

5.                   Fastsættelse af værdi af medlemsandel og fastsættelse af årsafgifter.

6.                   Indkomne forslag.

7.                   Eventuelt.

 

For at et forslag kan optages på dagsordnen, skal det være bestyrelsen i hænde senest den 15.

Februar i det år hvor generalforsamlingen afholdes.

 

Alle spørgsmål og valg afgøres på generalforsamlingen ved afstemning. Et forslag er vedtaget, og

et valg er sket, såfremt flere stemmer er for end imod.

Står stemmerne lige, foretages ny afstemning. Står stemmerne i anden afstemning lige, anses det

pågældende forslag for bortfaldet.

 

En andelshaver har på generalforsamlingen 1 stemme, uanset hvor mange andele han besidder,

og uanset disses størrelse. Dog har en andelshaver, som på tidspunktet for generalforsamlingens

afholdelse er i restance med betaling af indskud og/eller andre ydelser til selskabet, ikke

stemmeret. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller 10

andelshavere forlanger skriftlig afstemning.

 

§ 6

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det  nødvendigt, eller når

mindst 10 % af andelshaverne efter antal skriftligt forlanger dette. Begæring om afholdelse af

ekstraordinær generalforsamling skal stiles til selskabets bestyrelse, der herefter i

overensstemmelse med de i den forrige paragraf anførte regler indkalder til afholdelse af

generalforsamling.  Generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

I øvrigt gælder de samme regler for en ekstraordinær generalforsamling, som for en ordinær

generalforsamling.

 

§ 7

 

Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære

generalforsamling. Formanden vælges hvert år, mens almindelige bestyrelsesmedlemmer vælges

for 2 år ad gangen, dog at 2 medlemmer på første generalforsamling kun vælges for en 1-årig

periode. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, således at der på hver ordinær

generalforsamling er 1 suppleant på valg. I påkommende tilfælde indtræder en suppleant i et

afgående bestyrelsesmedlems plads, og sidder dettes valgperiode ud.

Såfremt formanden måtte afgå i utide, udpeger bestyrelsen en ny formand, som alene sidder til

næste generalforsamling.

Det valgte bestyrelsesmedlems plads besættes af en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv

med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men skal kun være beslutningsdygtig når mindst

3 medlemmer er tilstede, hvoraf den ene skal være formanden.

Thisted Kommune er berettiget til at sende en observatør til alle bestyrelsesmøder.

 

§ 8

 

Bestyrelsen er berettiget til at søsætte lønnet medhjælp i selskabets daglige drift.

 

§ 9

 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet forestås af den af bestyrelsen udpegede

kasserer.

 

§ 10

 

Selskabets regnskaber revideres af 2 på generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgte

regnskabskyndige revisorer. Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år ad gangen 1

revisorsuppleant.

 

§ 11

 

Vildsund Havn tegnes af formanden sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er

berettiget til at meddele sædvanlig prokura.

 

§ 12

 

Såfremt selskabets drift måtte give overskud, skal overskuddet henlægges i en  reservefond.

Fondets midler skal primært anvendes til udbygning af havnen med tilhørende faciliteter,

sekundært til nedbringelse af andelshavernes årlige afgift til selskabet, jævnfør nedenfor.

 

§ 13

 

Det er en betingelse for at opnå en bådplads i havnen, at bådens ejer eller langtidsbruger er

andelshaver i selskabet. Bådpladser tildeles andelshaverne i den rækkefølge de indskrives på

selskabets tegningsliste. Plads kan dog kun tildeles, såfremt de pågældende på

anvisningstidspunktet ikke er i restance med indbetaling af indskud m.m. Denne bestemmelse er

dog ikke gældende for erhvervsfiskere, der i stedet pålægges at svare en afgift af samme størrelse

som de afgifter, der til enhver tid er gældende for erhvervsfiskere i Thisted Havn. Ændring af

afgiftens størrelse kan alene ske efter forudgående godkendelse af Thisted Byråd.

En andelshaver kan kun undtagelsesvis med bestyrelsens samtykke anvises mere end en

bådplads. Dette gælder dog ikke Thisted Kommune.

Bestyrelsen kan efter almene retningslinier, der godkendes af Thisteds Kommunalbestyrelse,

udleje bådpladser til andre end andelshavere.

De nærmere regler for bådpladsers, vinteroplæggerpladsers m.m.`s benyttelse fastsættes i et af

bestyrelsen udarbejdet havnereglement. Bestyrelsen kan i forbindelse hermed ansætte en

havnefoged til at varetage den daglige ledelse af havnen.

Bestyrelsen kan fastsætte variable indskud i forhold til bådpladsens størrelse. Bestyrelsen kan

ligeledes, i det omfang dette skønnes nødvendigt, pålægge andelshaverne en årlig afgift til

anvendelse til havnens drift m.v.

 

§ 14

 

En andelshavers ret til en bådplads er personlig, jævnfør dog § 15 og § 16. Andelshaveren kan

således ikke overdrage eller udleje pladsen. Dog kan overdragelsen ske til ægtefælle og/eller

livsarvinger, når disse indtræder i den pågældende andelshavers rettigheder og forpligtelser i

forhold til selskabet. Såfremt flere i forening samtidig har tegnet medlemsandel kan

overdragelsen af dele af andelen ske frit mellem disse parter.

Da der er knyttet særlige rettigheder til medlemskabet i selskabet, kan der ikke foretages

kreditorforfølgning mod et medlems anpart.

Kommer et medlem under konkurs, likvidation eller lign., er selskabet berettiget til at indløse

hans anpart på de nedenfor anførte vilkår.

 

§ 15

 

Ønsker et medlem at udtræde af selskabet, hvorved han mister sin ret til en eventuel anvist

bådplads, skal han ved anbefalet skrivelse meddele bestyrelsen dette. Selskabet er herefter

berettiget til at overtage hans andelsret, hvis krav herom fremsættes senest 3 uger efter

meddelelsens fremkomst. Som vederlag betales andelshaverens oprindelige indskud med

pristalsregulering efter detailprisindekset.

I de tilfælde, hvor selskabet tilbagebetaler en andelshavers indskud, skal en bådplads, som

eventuelt måtte være anvist den pågældende andelshaver, være til selskabets disposition senest 7

dage efter at selskabet har udbetalt medlemmets indskud.

Selskabet er ved indløsning berettiget til at beregne sig et gebyr på  5 % af det tilbagebetalte

indskud til dækning af omkostninger m.m.

Såfremt selskabet ikke måtte ønske at indløse et medlem, der fremsætter krav herom, formidler

selskabet overdragelsen af andelen til en tredjemand med tilhørende rettigheder og forpligtelser i

selskabet. Overdragelsen kan kun ske til en person, der er eller senest samtidig med salget bliver

medlem af andelsselskabet. Ved salget må medlemmet ikke opnå fortjeneste, dog at der også her

kan ske pristalsregulering, som for anført.

Hvis en andelshaver ikke mere har båd og ønsker at sælge sine anparter (andelsbeviser), kan han

ved skriftligt at meddele bestyrelsen herom, nøjes med at betale halvt kontingent og fritages for

arbejdspligt i havnen.

 

§ 16

 

En andelshaver, der har fået tildelt en bådplads i havnen, er berettiget til i undtagelsestilfælde

for en kortere periode at udleje denne. Samtykke hertil skal dog i hvert tilfælde indhentes hos

selskabets bestyrelse.

Såfremt havnens kapacitet måtte betinge dette, er bestyrelsen berettiget til at anvise

gæstepladser, hvor fremmede sejlere kan ligge. Bestyrelsen fastsætter afgift for gæstepladser

 

§ 17

 

Kun lystbåde og de lokale fiskere må benytte havnen, og der må i øvrigt ikke drives

erhvervsvirksomhed fra denne. Undtaget herfra er dog sådanne af bestyrelsen godkendte

erhvervsvirksomheder, der oprettes til betjening af havn eller både.

Bestyrelsen kan på samme måde tillade udlejning af både fra havnens område.

 

§ 18

 

Såfremt en andelshaver ikke overholder reglementet, ikke efterkommer de af myndighederne

givne påbud, eller ikke betaler de pålagte afgifter, uden at henstand er givet, kan bestyrelsen

suspendere andelshaveren.

Såfremt suspensionen ikke skyldes restance, har andelshaveren krav på at få forelagt

beslutningen for en generalforsamling og suspensionen har, såfremt den bliver stadfæstet,

virkning fra dette tidspunkt. Andelshaveren har om dette spørgsmål ikke stemmeret, men ret til

at deltage i debatten. I tilfælde af suspension skal indskuddet tilbagebetales andelshaveren efter

de foran anførte regler, do har andelshaveren ikke krav på betaling, for en ny andelshaver er

indtrådt i hans sted. Suspensionen medfører ikke fritagelse for betaling af forfaldne afgifter.

 

§ 19

 

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige andelshavere stemmer

for. Er 2/3 af andelshaverne ikke repræsenterede på den pågældende generalforsamling, skal

mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget, og såfremt dette sker, skal der indkaldes til en

ny generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter den første. Indkaldelsen til den anden

generalforsamling sker i henhold til de i § 5 anførte regler. Såfremt 2/3 af de fremmødte på den

anden generalforsamling stemmer for lovændringen, er denne vedtaget.

 Vedtægtsændringer er kun gældende, når de godkendes af Thisted Kommune. § 12 - 17 samt

nærværende bestemmelse kan kun ændres med godkendelse af Ministeriet for offentlige

arbejder.

 

§ 20

 

Til opløsning af Vildsund Havn kræves at mindst ¾ af andelshaverne på 2 med 6 ugers

mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor. Nærværende bestemmelse kan kun

pæneres med i bestemmelsen anførte flertal på den anførte måde og efter godkendelse af Thisted

Kommune.

Ved ophævelse udloddes selskabets formue til andelshaverne. Udlodningen kan først finde sted,

når selskabet er frigjort for enhver forpligtelse.

 

_____________________________________

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. April 1982.

Nb : § 13 ændret iht. krav fra Thisted Kommune. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

den 1. Maj 1986.

 

Herunder er hvilke ændringer til vedtægter der er indført pr.  1. Maj 1993:

 

§ 5

 

Vildsund Havns øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse til generalforsamlingen sker

ved brev til hver enkelt andelshaver samt ved annonce i Thisted Dagblad, begge dele mindst 14

dage før generalforsamlingen.

 

Tilføjelse til § 15:

 

Hvis en andelshaver ikke mere har båd og ønsker at sælge sine anparter (andelsbeviser), kan han

ved skriftligt at meddele bestyrelsen herom, nøjes med at betale halvt kontingent og fritages for

arbejdspligt i havnen.

 

 

 

3. Udgave af Vildsund Havns vedtægter. 

 

                                                    

 

 

 

Udskrift :

20-01-2004

 

 Opdateret 30/05/2017

Besøg  
045326